همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، زود باوری

زود باوری یعنی قبول کامل اطلاعات ورودی در لحظه اول که هیچ گونه مطالعه ای برای اثبات صحت اطلاعات صورت نمیگیرد ...

یکی از دلایل زود باوری افراد در زمان حال نبودن است یعنی یا در گذشته مانده است و یا در گیر گفتگوهای درونی و به همین علت اگر بخشی از اطلاعات درست باشد به کل اطلاعات درستی را تامیم میدهیم ...

1396/01/20
|
11:03
دسترسی سریع
همین حوالی