همین حوالی هر روز از ساعت 23:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو جوان

همین حوالی

همین حوالی، پس انداز

پس انداز کردن یک فعالیت اقتصادی خوب و لازم برای همه است اما اگر درست پس انداز کنیم ...

درست پس انداز کردن به این معناس که در راستای پس انداز کردن زندگی رو به خودمان سخت نگیریم مثل صرفه جویی در تغذیه که نهایتا پس انداز در راه درمان خرج میشود ...

1396/01/20
|
10:55
دسترسی سریع
همین حوالی