صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بیومکانیک ورزشی در این هفته به عضلات و نقش آن در دویدن ، پریدن و... بسیار مهم است در این رابطه می توان به صحبت های دکتر فتاحی مدرس دانشگاه گوش داد

مرتبط با این