محسن رسولی

حوزه تخصصی: گوینده

از طریق تست و معرفی یکی از تهیه کننده های جوان در این شبکه مشغول به کار شدم

متولد 1368 - کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی

مجری کارشناس
- برگزیده اولین جشنواره ملی ایران ساخت برای برنامه ی ( کاوشگر)

- گوشه ای از فعالیت های گذشته: ملک آباد رادیو جوان(مجری کارشناس) ، تقاطع رادیو بهاران(مجری کارشناس) ، برنامه صبحگاهی رادیو خانواده (کارشناس) ، اینجا شب نیست رادیو جوان(مجری کارشناس) ، جو و جوونی رادیو جوان (کارشناس مجری) ، فرمول یک رادیو جوان (کارشناس)

- در حال حاضر در برنامه های کاوشگر رادیو جوان (مجری کارشناس) ، گل یا پوچ رادیو جوان ، پرچم رادیو جوان (کارشناس)، شناسه رادیو جوان (مجری کارشناس)، تقاطع رادیو جوان (مجری کارشناس)، نفوذی رادیو بهاران (مجری کارشناس)، سومین نبرد رادیو بهاران (مجری کارشناس) مشغول به فعالیت هستم.

دسترسی سریع