محسن رسولی

حوزه تخصصی: گوینده

از طریق تست و معرفی یكی از تهیه كننده های جوان در این شبكه مشغول به كار شدم

متولد 1368 - كارشناسی ارشد مهندسی متالورژی

مجری كارشناس
- برگزیده اولین جشنواره ملی ایران ساخت برای برنامه ی ( كاوشگر)

- گوشه ای از فعالیت های گذشته: ملك آباد رادیو جوان(مجری كارشناس) ، تقاطع رادیو بهاران(مجری كارشناس) ، برنامه صبحگاهی رادیو خانواده (كارشناس) ، اینجا شب نیست رادیو جوان(مجری كارشناس) ، جو و جوونی رادیو جوان (كارشناس مجری) ، فرمول یك رادیو جوان (كارشناس)

- در حال حاضر در برنامه های كاوشگر رادیو جوان (مجری كارشناس) ، گل یا پوچ رادیو جوان ، پرچم رادیو جوان (كارشناس)، شناسه رادیو جوان (مجری كارشناس)، تقاطع رادیو جوان (مجری كارشناس)، نفوذی رادیو بهاران (مجری كارشناس)، سومین نبرد رادیو بهاران (مجری كارشناس) مشغول به فعالیت هستم.

دسترسی سریع