مجتبی حسنی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی

" كار در رادیو جوان را بعد از دو سال آموزش برنامه سازی، از سال 89 به طور رسمی با سمت سردبیری شروع كردم."

تهیه كننده رادیو

- فعالیت در سمت دبیری و مدیر فنی در عرصه مطبوعات از سال 83 تا 87.
- اولین فعایت در برنامه "تا مرز فردا"
- فعالیت در عرصه نویسندگی - نویسنده اغلب برنامه های خود
- سردبیری برنامه های متعددی از جمله باشگاه تعطیلات/ جمعه جوونی/ خدا اجازه و... و برنامه های مناسبتی
- تهیه كنندگی برنامه جمعه جوونی آغاز/ فقط به من اشاره كن/ سبقت آزاد/ اینجا شب نیست/ فرمول یك و برنامه های مناسبتی از سال 91 تاكنون
هم اكنون تهیه كننده برنامه های "یك پرونده یك روایت" و "دایره " و "پرواز پروانه ها" می باشد.

دسترسی سریع