جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

جوان ایرانی سلام

به همه جوانیت، به غیرتت، به همتت، به توانت و به فكرت سلام می‌گوییم. به روزهای سختی كه پایش ایستادی، و به فرداهایی كه آن را خواهی ساخت، كه هر روز برای تو صبح است؛ روشن و مومن و آغاز گر. جوان ایرانی سلام .

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده: زهرا یساقی
گویندگان: فاطمه صداقتی – محدثه صارمی – پیمان طالبی - صادق علیخانی
كارشناسان: هیراد حاتمی – محمد واهبی – محمد اصغری – مهدی رستمی
هماهنگی: مریم اویسی
دستیار تهیه: عصمت باپیران – سمانه مبلغ حسینی
ارتباطات: آزاده شبابی – حسن معین – مریم حمزه ای
آیتم ساز: مژده طهرانی

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام