اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

معرفی نامزدهای رادیو جوان در سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك

نامزدهای رادیو جوان در بخش مستمر صبحگاهی، مستمر تركیبی، مستمر مسابقه، مشاغل، گزارشگری و بازیگری در سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك معرفی شدند.

1403/01/26
|
11:29
|

🔹 برنامه‌های مستمر صبحگاهی:
- مجتبی حسنی: نامزد دریافت جایزه بخش برنامه‌های مستمر صبحگاهی در برنامه "جوان ایرانی سلام"

🔹برنامه‌های مستمر تركیبی:
- عباس پیری: نامزد دریافت جایزه بخش برنامه‌های مستمر تركیبی در برنامه "جوونی مجاز"

- مجتبی حسنی: نامزد دریافت جایزه بخش برنامه‌های مستمر تركیبی در برنامه "ساختمان پزشكان"

🔹برنامه‌های مستمر مسابقه:
- منصوره توحیدلو: نامزد دریافت جایزه بخش مسابقه در برنامه "چوپ خط"

🔹 گویندگی در بخش مشاغل:
- پیمان طالبی:نامزد دریافت جایزه بخش گویندگی مرد در برنامه "جوان ایرانی سلام"

- مهدی مفیدی: نامزد دریافت جایزه بخش گویندگی مرد در برنامه "جوان ایرانی سلام"

- صدیقه مرادی: نامزد دریافت جایزه بخش گویندگی زن در برنامه "بازی باز"

- آرزو جعفرپور: نامزد دریافت جایزه بخش گویندگی زن در برنامه "جوونی مجاز"

🔹 گزارشگری:
- مهدیه پهلوانی: نامزد دریافت جایزه بخش گزارشگری در برنامه "ساختمان پزشكان"

🔹 بازیگری:
- امیر عضد: نامزد دریافت جایزه بخش بازیگری

دسترسی سریع
خبر