موج فجر 12 تا 22 بهمن از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو جوان

موج فجر

بوی گل سوسن و یاسمن آید

سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن و یاسمن آید
عطر بهاران كنون از وطن آید

جان ز تن رفتگان سوی تن آمد
رهبر محبوب خلق از سفر آمد

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید

بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شكر آید

بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شكر آید
...
هر چه مجاهد ز بندو حبس در آید
مهر فساد و ستم دگر به سر آید

چشم یزید زمان ز حلقه در آید
رهبر محبوب خلق از سفر آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید
دیو چو بیرون رود فرشته در آید

بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شكر آید

بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ
بار دگر روزگار چون شكر آید

1396/11/11
|
17:35
دسترسی سریع
موج فجر