صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

خبرنگاری که به جنگ می رود و هر نوع کمکی که از دستش بربیاد انجام می دهد وی بعد از مدتی فرمانده قرارگاه شد ....

مرتبط با این