صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بیان مساله اهمیت برنامه ریزی یک پشت کنکوری در مطالعه دروس با زبان طنز

این آیتم طنز به بیان مساله اهمیت برنامه ریزی یک پشت کنکوری در مطالعه دروس می پردازد

عنوان این آیتم اندر نصایح مشاور اعظم به فرزند پشت کنکوریش نام دارد

برنامه کنکور جوان هر شب با حضور کارشناسان و رتبه برتر های کنکور ساعت 1:30 تا 2:30

مرتبط با این