صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

در دنیا با مشاغل خرد چگونه برخورد می شود ؟

چه میزان اشتغالزایی و ارزآوری از این مشاغل می توان انتظار داشت ؟

مرتبط با این