صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت در فواصل برنامه‌ها به مدت 5 دقیقه

چه صنایعی بصورت غیر مستیم با مزرعه داری در ارتباط هستند ؟

چه میزان اشتغال و ارزآوری را می توان از این صنایع انتظار داشت ؟

مرتبط با این