صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:40 به مدت 75 دقیقه

کبودرآهنگ از دو واژه کبود و رآهنگ تشکیل شده است رآهنگ واژه ای است که در زبان ترکی وجود ندارد ولی در افکار عمومی به رودخانه ای که از مظهرش جدا میشده راهنگ میگفتند ...

کبود رآهنگ در سالهای نچندان دور دارای هفت قنات بسیار پر آب بوده است به طوری که بعضی از مردم در رابطه با آنها افسانه و اسطوره ساخته بودند یکی از این قنات ها اسم اختصاصی آن نیز راهنگ بوده است که در بعضی از مناطق عمق آن به ٣متر هم میرسیده است ...

مرتبط با این