صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

آقای سید قاسم محسنی رئیس گروه مطالعه توسعه حمایت اجتماعی سازمان بهزیستی در مورد بسته های حمایتی توضیح می دهد بسته هایی از زنان سرپرست خانوار که به 4 گروه تقسیم شده اند

مرتبط با این