ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:00 به مدت 25 دقيقه

بازدیدشده
پسندشده

دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای شنیدن صدای بیماران راه ارتباطی برقرار کرده

دکتر رجبی مسول امور دانشگاه های علوم پزشکی قزوین

مرتبط با این