فصل اول شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:25 به مدت 15 دقیقه

حفاظت داوطلبانه

گفتگو با آقای گرگی در باره حفاظت داوطلبانه مرکز تحقیقات وزارت کار حفاظت داوطلبانه را در کار خود قرار داد تا یک چهار چوب انگیزشی بین کارگران و کارفرما ها ایجاد کندیکی از کارهای آن ها آموزش و مشاوره به شرکت ها ی بزرگ برای رسیدن به اساندارد

1397/04/12
|
09:01
دسترسی سریع
فصل اول