صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

گفتگو با آقای گرگی در باره حفاظت داوطلبانه مرکز تحقیقات وزارت کار حفاظت داوطلبانه را در کار خود قرار داد تا یک چهار چوب انگیزشی بین کارگران و کارفرما ها ایجاد کندیکی از کارهای آن ها آموزش و مشاوره به شرکت ها ی بزرگ برای رسیدن به اساندارد

مرتبط با این