صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

مونا جورمند کارشناس مسائل اجتماعی در فصل اول از عدالت های اجتماعی سخن می گوید ... کجا ها عدالت بیشتر مورد توجه بوده و در کجا عدالت کمتر مورد توجه قرار گرفته

مرتبط با این