صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

مهارت و دانش کافی کلید اصلی کسب و کار موفق است ... آیا در طول مهارت ورزی می توانیم درآمدی داشته باشیم ...نگاه صاحبان صنایع به کارورزان و منبع درآمدی آن ها

مرتبط با این