صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

بعد از چندین سال مصرف تریاک الان 10 سال ترک کرده است و دیگر مصرف ندراد آشنایی با مریض دکتر محسن قطبی

مرتبط با این