صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

دکتر قهاری که خود دچار این بیماری است در مورد بیماری ms صحبت می کند نمی توان با غربالگری خاصی این بیماری را تشخیص زود هنگام داد

مرتبط با این