صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

جنایت های تیمور لنگ جنایت هاییی که این شخص در ایران و بخصوص در اصفهان انجام می دهد مناره هایی که پر از سر های بیده شده کرده بودند همراه با برنامه عبور از تاریخ در مورد سلسله تیموریان

مرتبط با این