عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

عبور از تاریخ

تیمور لنگ

جنایت های تیمور لنگ جنایت هاییی که این شخص در ایران و بخصوص در اصفهان انجام می دهد مناره هایی که پر از سر های بیده شده کرده بودند همراه با برنامه عبور از تاریخ در مورد سلسله تیموریان

1397/03/22
|
15:00
دسترسی سریع
عبور از تاریخ