صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

در دوران آل بویه تشکیل وزارت خانه صورت گرفت البته در دوران ساسانیان هم وزارت خانه داشته ایم اما از بین می رود و دولت آل بویه چندین وزارت خانه تاسیس می کند

مرتبط با این