جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

دست و جیغ و هورا

آیا می دانستید به ازء هر 8 ایرانی در مشاغل یک دستگاه کارتخوان موجوده اما برخی مشاغل از دریافت کارتخوان خودداری می کنند ! نشان دست و جیغ و هورا هم تعلق می گیرد به افراد قد بلند که پنج درصد به درآمد وزارت بهداشتی ها اضافه می کنند !

1398/08/11
|
17:58
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام