جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

13 آبان روز استکبارستیزی ایرانیان

13 آبان روز استکبارستیزی ایرانیان از آمریکای جهانخوار ... روزی که مردم قهرمان ایران نشان دادند زیربار زور و ستم نمیروند و حاضرنیستند تحت سیطره بیگانان قرارگیرند

1397/08/13
|
14:10
دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام