ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

جوان ایرانی سلام

جوان ایرانی سلام

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

بازدیدشده
پسندشده

وزش باد باعث شده که سرما بیشتر احساس شود

از خیلی از مناطق کشور باراندگی گزارش شده وزش باد باعث شد در شهر های بزرگ غلظت آینده ها کم شود

مرتبط با این