از ساعت به مدت

رادیو جوان

يك دقيقه

خط خبر

موضوع : رویدادهای خبری

امروز 23دیماه هزارو سیصدو نودو هفت هجری خورشیدی و خط خبر

همراهان در این برنامه:
تهیه كننده : عصمت باپیران
گزارشگران:
شهره احمد وند
صادق علیخانی
ناصر یوسفیان
هماهنگی:
مریم حمزه ای

1398/04/03
|
14:14
دسترسی سریع
یك دقیقه