ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقيقه

زاویه

Bootstrap Image Preview

بررسی وضعیت کشورها بعد از جنگ به لحاظ اقتصادی و سیاسینگاهی به روند اقتصادی، اجتماعی کشورهای مختلفی( خصوصا توسعه یافته) که پس از درگیری با جنگ ها توانسته اند به بازسازی کشور خود بپردازند و مقایسه آن ها به لحاظ توفیق در این بازسازی با ایران که سریع تر توانست روی پای خود بایستد. با توجه به این که ایران همچنان در جنگ و محاصره اقتصادی و تحریم است این برنامه با توجه به سخنان رهبری درباره شیوه مقایسه ایران با کشورهای توسعه یافته طراحی شده است.