ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

پنج شنبه ها از ساعت 09:00 به مدت 45 دقيقه

تقاطع

Bootstrap Image Preview

موضوعاتی از قبیل داعش، گروه های تکفیری سلفی، جنگ نفت وفیری سلفی، جنگ نفت و ... و شفاف سازی اصل ماجرا برای عموم مردم از جمله جوانانمعرفی معاندان جمهوری اسلامی ایران