ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقيقه

پی نوشت

Bootstrap Image Preview

طنز و نقدزیرساخت برنامه بر مبنای اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی است