ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:30 به مدت 25 دقيقه

یه قرونی

Bootstrap Image Preview

ایجاد فضایی شاد همراه با افزایش اطلاعات عمومیسعی بر مرور اطلاعات عمومی و دانستنی های روز شنوندگان