ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:00 به مدت 25 دقيقه

فصل اول

Bootstrap Image Preview

مقاومت اقتصادی که به موضوع عدالت اجتماعی اختصاص داردآگاهی بخشی درباره عدالت اجتماعی- طرح تحول اقتصادی- اقتصاد مقاومتی در نهادها و سازمان ها- بررسی حقوق شهروندی