ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقيقه

چند لحظه مکث

Bootstrap Image Preview

اطلاع رسانی، تحلیل، آگاهی بخشی و شفاف سازی اهداف رسانه های غربی و افزایش عزت و اعتبار ملیتهدیدها و خطراتی که ماهواره بر زندگی جوانان می گذارد