ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 55 دقيقه

دایره

Bootstrap Image Preview

اهمیت بر تضارب آراء و دیدگاه های مختلف و بررسی و آسیب شناسی مسائل مختلف در جامعه به جهت رسیدن به راهکار های بعضا کاراترمناظره ای است بین مسئولین وزارتخانه ها و ارگان ها و کارشناسان مربوطه که در مورد طرح با برنامه ای موافقت و یا مخالفت خود را مطرح می کنند و سعی می شود تا شاید به یک راهکار نسبی برسیم.