ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقيقه

کارستان

Bootstrap Image Preview

آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تکنولوژی های روز در ارائه خدماتآشنایی با کارکردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل