ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

بامداد شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقيقه

اینجا شب نیست (بامداد شنبه)

Bootstrap Image Preview

آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان و جوانانپی بردن به دغدغه‌های نوجوانان امروز و دغدغه های جوانان امروز در سن نوجوانیشان و مقایسه آن ها. دعوت از یک نوجوان موفق به همراه خانواده‌اش بخش ثابت این برنامه را تشکیل میدهد. این برنامه رده سنی 10 تا 16سال را در نظر دارد.