دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

دایره

میشه مشكلات و دور زد؟ میشه دور هم خوش بود ؟ میشه تو دور اختلافات و بگو مگوها نیفتاد و روزمرگی رو تكرار نكرد ؟ طور دیگه ای هم میشه به رابطه نگاه كرد؛ میشه دور تا دور نشست و حرف زد ، گفتگو كرد و حل مساله كرد.

شما اهل حل كردن مسایل از طریق گفتگو هستید؟ دایره رادیو جوان اما هست .


عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد
تهیه كننده : مجتبی حسنی
گوینده : فاطمه عباسی
گزارشگر : فریبا آئینی
كارشناس : حمیدرضا بابایی
هماهنگی : فرزاد محمدی راد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 12:30

مدت برنامه:60 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
دایره