طعم مطالعه پنج شنبه و جمعه از ساعت 22:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو جوان

طعم مطالعه

طعم مطالعه

آشنایی با مشاغل جدید و استفاده از تكنولوژی های روز در ارائه خدمات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 22:00

مدت برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000881

عوامل برنامه

دسترسی سریع
طعم مطالعه