سفرنامه اربعین ایام اربعین از ساعت چند رسانه ای به مدت میان برنامه

رادیو جوان

سفرنامه اربعين

جریان قطره های عاشق در مسیر دریای عشق

حال وصف ناپذیر مردمی كه همه آمده اند تا در كنار هم در یك اتحاد دوباره پیمان ببندند
در مسیر پیاده روی اربعین حسینی...

1396/08/16
|
16:50

آلبوم عكس های ""سفرنامه اربعین"" را ورق بزنید! مهدی دهقان این تصاویر زیبا را با دوربین رادیوجوان ثبت كرده است.

دسترسی سریع
سفرنامه اربعین