اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

برنامه "گهواره"

ویژه برنامه "گهواره" رادیو جوان
پوشش مراسم شیرخوارگان حسینی

تهیه كننده: فاطمه قنبری
گوینده: فاطمه امجدیان
هماهنگی: فرزاد محمدی
گزارشگر: مهدیه پهلوانی

1401/05/15
|
12:48

دسترسی سریع
خبر