شمارش معکوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

خانواده باز شدن پنجره‌ی سالمندی

با توجه به کاهش نسبت جنسی سالمندان و افزایش شمار زنان سالمند، پیش بینی می‌شود که کشور با پدیده‌ی زنانه شدن سالمندی روبه‌رو خواهد شد.

1397/05/22
|
12:45

حسن سلمان نژاد گفت: سالخوردگی جمعیت یکی از پیامدهای بلندمدت کاهش مرگ و میر و کاهش نرخ باروری است. سالخوردگی جمعیت موفقیت جامعه‌ی بشری و پیامد توسعه‌ی فراگیر است که در صورت مدیریت صحیح و آگاهی و شناخت لازم از وضعیت موجود، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل و نیازهای سالمندان از یکسو فرصت گسترده‌ای را در اختیار همه‌ی جامعه قرار می‌دهد که با طول عمر بیشتر، بتوانند به طور فعال در جامعه مشارکت کنند.

وی افزود: اما در صورت نبود برنامه‌ریزی و مدیریت و نداشتن شناخت علمی و کافی از روندهای سالخوردگی جمعیت و پیامدهای آن و فقدان برنامه‌ها و مداخلات ملی صحیح می‌تواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیستم بهداشتی درمانی و ارائه مراقبت و تهدید رشد اقتصادی و توسعه پایدار منتهی شود.

رئیس دبیرخانه‌ی شورای ملی سالمندان گفت: بر اساس سرشماری 1395، حدود 5.7 میلیون نفر از کل جمعیت ایران در 60 سالگی و بالاتر قرار دارند که 28.9 درصد از جمعیت کل را تشکیل می دهند. این در حالی است که در سرشماری سال 95 بیش از نیمی از این جمعیت را زنان سالمند تشکیل می‌دهند که با توجه به کاهش نسبت جنسی سالمندان و افزایش شمار سالمندان زن، پیش بینی می شود که کشور با پدیده‌ی زنانه شدن سالمندی روبه‌رو خواهد شد.

سلمان نژاد افزود: با توجه به نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور 4.3 درصد سالانه پیش بینی می‌شود که جمعیت 60 سال و بالاتر به حدود 28 میلیون نفر تا سال 1430 افزایش یابد که نزدیک به حدود 30 درصد از کل جمعیت خواهد بود. پیش بینی می‌شود تعداد سالمندان ایران تا سال 2030 میلادی 4.14درصد در سال 2050 به 2.31درصد نیز برسد در این سال متوسط جمعیت سالمندان جهان، 5.21درصد و آسیا 24درصد خواهد بود به طوری که پیش بینی می‌شود تعداد سالمندان ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر شود و این یعنی از هر سه نفر در کشور، یک نفر سالمند خواهد بود.

دسترسی سریع
شمارش معکوس