شمارش معكوس شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو جوان

شمارش معكوس

خانواده باز شدن پنجره‌ی سالمندی

با توجه به كاهش نسبت جنسی سالمندان و افزایش شمار زنان سالمند، پیش بینی می‌شود كه كشور با پدیده‌ی زنانه شدن سالمندی روبه‌رو خواهد شد.

1397/05/22
|
12:45
|

حسن سلمان نژاد گفت: سالخوردگی جمعیت یكی از پیامدهای بلندمدت كاهش مرگ و میر و كاهش نرخ باروری است. سالخوردگی جمعیت موفقیت جامعه‌ی بشری و پیامد توسعه‌ی فراگیر است كه در صورت مدیریت صحیح و آگاهی و شناخت لازم از وضعیت موجود، ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل و نیازهای سالمندان از یكسو فرصت گسترده‌ای را در اختیار همه‌ی جامعه قرار می‌دهد كه با طول عمر بیشتر، بتوانند به طور فعال در جامعه مشاركت كنند.

وی افزود: اما در صورت نبود برنامه‌ریزی و مدیریت و نداشتن شناخت علمی و كافی از روندهای سالخوردگی جمعیت و پیامدهای آن و فقدان برنامه‌ها و مداخلات ملی صحیح می‌تواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیستم بهداشتی درمانی و ارائه مراقبت و تهدید رشد اقتصادی و توسعه پایدار منتهی شود.

رئیس دبیرخانه‌ی شورای ملی سالمندان گفت: بر اساس سرشماری 1395، حدود 5.7 میلیون نفر از كل جمعیت ایران در 60 سالگی و بالاتر قرار دارند كه 28.9 درصد از جمعیت كل را تشكیل می دهند. این در حالی است كه در سرشماری سال 95 بیش از نیمی از این جمعیت را زنان سالمند تشكیل می‌دهند كه با توجه به كاهش نسبت جنسی سالمندان و افزایش شمار سالمندان زن، پیش بینی می شود كه كشور با پدیده‌ی زنانه شدن سالمندی روبه‌رو خواهد شد.

سلمان نژاد افزود: با توجه به نرخ رشد جمعیت سالمندان كشور 4.3 درصد سالانه پیش بینی می‌شود كه جمعیت 60 سال و بالاتر به حدود 28 میلیون نفر تا سال 1430 افزایش یابد كه نزدیك به حدود 30 درصد از كل جمعیت خواهد بود. پیش بینی می‌شود تعداد سالمندان ایران تا سال 2030 میلادی 4.14درصد در سال 2050 به 2.31درصد نیز برسد در این سال متوسط جمعیت سالمندان جهان، 5.21درصد و آسیا 24درصد خواهد بود به طوری كه پیش بینی می‌شود تعداد سالمندان ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر شود و این یعنی از هر سه نفر در كشور، یك نفر سالمند خواهد بود.

دسترسی سریع
شمارش معكوس