از ساعت به مدت

پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها سالمندان

سن جامعه‌ی ما رو به افزایش است، از این رو توجه به نیازهای جسمی و عاطفی سالمندان نکته‌ی قابل اعتنایی به نظر می‌رسد.

1397/06/06
|
17:38

سالمندی دوران پختگی، ورزیدگی و زمان احساس بی‌نیازی و فرصت سیر به سوی کمال و رسیدگی به خویشتن است. سالمندان، باور ارزش‌های وجودی خانواده و جامعه‌اند. در فرهنگ اسلامی و ایرانی، «پیری» نه به عنوان کلمه‌ای ناخوشایند، بلکه به صورت «کمال، حکمت، خردمندی و فرزانگی» تلقی می‌شود. از این رو مرحله‌ای موثر و گرانقدر در زندگی به حساب می‌آید. این واقعیت را نیز باید پذیرفت که اغلب سخن از سالمندی مترادف با ضعف و سستی تلقی می‌شود که ناشی از محدودیت انسان در جنبه‌های فیزیکی است. با شناخت سیرتکاملی و علل پیری می‌توان تاحدی از ناتوانی‌ها پیشگیری و در نهایت «قدرت فکری» سالمند را با «توان جسمی» وی همراه کرد.

در برنامه‌ی «موج جوانی» 5 شهریور تکریم و اهمیت جایگاه و توجه به نیازها و عواطف سالمندان مورد بحث قرار گرفت. «موج جوانی» از بوستان اندیشه‌ی منطقه‌ی 7 تهران میهمان شما بود. امید این همراهی مورد قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد.

دسترسی سریع
موج جوونی