سینما هویت 5 شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

سینما هویت سلطه و حاکمیت دلار

برای دنیای غرب و «هالیوود» اقتصاد، سرمایه و دلار ارزشمند است و پول در مناسبات مختلف و اهداف آنها جایگاه ویژه دارد ولی از اصول نهایی هالیوود به شمار نمی رود
در این برنامه به تاثیر گذاری هالیوود بر اقتصاد کشورهای دیگر پرداخته می شود

1395/01/25
|
16:51

جهت دهی و حاکمیت سیاستهای فرهنگی بر جریان اقتصاد و نه نگاه اقتصادی و سودجویی به جریان فرهنگ، هنر و سینما. اگر چه برای دنیای غرب و «هالیوود» اقتصاد، سرمایه و دلار بسیار ارزشمند است و پول در مناسبات و برنامههای مختلف و اهداف آنها جایگاه ویژهای دارد اما این سیاستهای فرهنگی است که بر جریان اقتصاد حاکمیت دارد نه آنکه نگاه اقتصادی و سودجویی به جریان فرهنگ، هنر و سینما جهت بدهد و بر آنهاغلبه داشته باشد.

بسیاری از فیلمهای پر خرج در «هالیوود» ساخته شدهاند که حتی نتوانستهاند به سرمایه اولیه خود دست یابند، در کنار آن انبوه فیلمهای «هالیوود» با هزینه ساخت متوسط را اضافه کنید که برای سازندگانش چندان مهم نیست به چه فروشی دست مییابند و حتی ارقام فروش آنها کمتر در مجلات سینمایی منتشر میشود. درست است که «هالیوود» در اتخاذ تصمیمات خود بازگشت سرمایه و سوددهی هنگفت را لحاظ میکند ولی این بدان معنا نیست که در فرآیند تصمیم گیری نهایی نگاه اقتصادی، بتواند مانع اجرای برنامههای بلند مدت هنری و سینمایی با نگاه سیاسی جهتدار باشد.

در واقع جریان رسانهای و سینمای هالیوود توانسته است بیش از دلارها و ناوهای آمریکایی، هواپیماهای جنگی و بیش از سرویسهای مخفی و اطلاعاتی و توانایی فنی و تکنولوژی، توانسته امریکای محدود در مرزهای جغرافیایی را به آمریکای جهانخوار و قدرت مسلط جهانی تبدیل سازد.

ما در راهبرد دراز مدت همه امور، باید ابتدا راهبردهای فرهنگی و هنری خود را مبتنی بر قواعدی مشخص جستجو کنیم. به راستی آن قواعا کدامند؟

دسترسی سریع
سینما هویت