سینما هویت 5 شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

سینما هویت، سلطه(10 شهریور)

این هفته " 1395/06/10 " : اقتصاد در جشنواره های سینمایی

1395/06/09
|
11:20

این هفته " 1395/06/10 " : اقتصاد در جشنواره های سینمایی
مسایل اقتصادی از شرایط ناگزیر همه جشنواره هاست ولی برخی از جشنواره های بزرگ مثل " کن " از این مساله بعنوان یک مزیت استفاده می کند ولی ما در کشورمون همیشه با مسایل اقتصادی مشکل داریم و اینگونه جشنواره ها همیشه برای ما هزینه بره
سینما هنری اثرگذار در اقتصاد و سیاسته
این برنامه به آسیب شناسی جشنواره های سینمایی در کشورمون می پردازه
تهیه کننده : علیرضا محمدنیا
گوینده : حسن خلقت دوست
کارشناس : سعید کریمی

دسترسی سریع
سینما هویت