آبی روشن دوشنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 45 دقیقه

آبی روشن

تشكیل خانواده یك باید است یا یك بهتر !

1395/06/02
|
10:01
|

دكتر مریم جلالی كارشناس مجری و حجت الاسلام برمایی
به تحلیل رسیدن به آرامش در خانواده می نشینند
در این برنامه تفسیر آیه بیست و یكم سوره ی روم و لغت لتسكنوا
بیان می شود
دیدگاه های جالبی در باره ی انتخاب مسیر ازدواج و تشكیل خانواده
بین افراد مختلف جامعه از سوی برمایی ارائه می شود كه شنیدنی است

دسترسی سریع
آبی روشن