صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

عقلتون رو حاضرید رو عقل کی بذارید

جناب بزرگ فامیلشون مرقوم کردن که آهای معلم سرخانه از بس آب خورده ایم شده ایم عین مشک راه میرویم شلپ شلپ صدا میدهیم ..ای بترکند این نوادگان ما با تو
ناهاری برای ما آوردند که نمک خالص با طعم خورشت قیمه بود .....هر چه نمک در بازار بوده را انگار خالی کرده بودند در خورشتشان ...کلی دعوایشان کردیم و گفتیم بروند عقلهایشان را بگذارند روی هم یک فکری بکنند و شوری خورشت را بگیرند و دوباره برایمان بیاورند ...معده کوچکمان دارد به معده بزرگمان مشت میزند از گرسنگی ...
ضمیمه: ما باید بجای معلم سرخانه یک دانه معلم آشپزی و سفره آرایی برای نوادگانمان میگرفتیم ...شکم خالی باشد تربیت به چه درد میخورد

مرتبط با این خبر

  • تکلیف بیست و هفتم شهریور

  • تکلیف بیست و چهارم شهریور

  • تکلیف بیست و سوم شهریور

  • تکلیف بیست و دوم شهریور

  • تکلیف بیستم شهریور

  • تکلیف هفدهم شهریور

  • تکلیف شانزدهم شهریور

  • دو قورت و نیمش هم درازه

  • تکلیف سیزدهم شهریور

  • تکلیف دهم شهریور