صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

بزرگ فامیلشون مرقوم کردن

بزرگ فامیلشون مرقوم کردن
آهای معلم سرخانه! این نوادگان ما با این که جنس شان ناخالصی دارد و شیشه خرده هم در وجودشان پیدا می شود اما بسیار ساده و زود باورند. هر کسی هر چه می گوید زودی باور می کنند. همین یک ساعت پیش باز نمی دانم چه کسی سر اینها را شیره مالیده که آمدند از ما کلی پول سلفیدند که بروند یک چیزی بخرند که دو روزه از آنها مسی و سانچز می سازد. بعد هم آمدند از آن چیزی که خریدند به زور به خوردمان دادند. هر چه بود امعا و احشایمان را بدجور به هم ریخته؛ باور نمی کنی خودت برو ببین.
عده ای بسیار زود باورن و عده ای هم در به در دنبال این جور آدمیزاد ها می گردند تا سرشونُ شیره بمالند. شما چه حرفی رو زود باور کردید بعد فهمیدید که نه بابا اصلا این طور نبوده؟ پیامک و تلفن دربست در اختیارتونه بفرمایید.

مرتبط با این خبر

  • تکلیف بیست و هفتم شهریور

  • تکلیف بیست و چهارم شهریور

  • تکلیف بیست و سوم شهریور

  • تکلیف بیست و دوم شهریور

  • تکلیف بیستم شهریور

  • تکلیف هفدهم شهریور

  • تکلیف شانزدهم شهریور

  • دو قورت و نیمش هم درازه

  • تکلیف سیزدهم شهریور

  • تکلیف دهم شهریور