صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

خسرو معتضد در عبور از تاریخ رادیو جوان از دوران ساسانیان و ایران باستان به مدت پنج روز سخن می گوید.

عبور از تاریخ هر روز ساعت 12 از رادیو جوان.

مرتبط با این خبر

  • یک هفته در عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد و نگاهی به شهر سازی ایران باستان در دوران ساسانیان

  • مروری بر طبقات اجتماعی دوره ساسانیان در عبور از تاریخ

  • آداب و رسوم و غذاهای ایرانیان در دوره ساسانیان از عبور از تاریخ

  • نگاهی به پایتخت ایران در دوران ساسانیان در عبور از تاریخ

  • عصر درخشان امام علی (ع) هر روز در برنامه نگاهی به تاریخ

  • نگاهی به تاریخ

  • عبور از تاریخ و نگاهی به جنگ امپراطوری روم با اردشیر ساسانی

  • تاریخ دوره ساسانیان در رادیو جوان

  • مروری بر تاریخ ایران زمین همراه با خسرو معتضد

  • عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد