صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

مروری بر تاریخ کهن ایران زمین به روایت خسرو معتضد

عبور از تاریخ هر روز از رادیو جوان شنبه تا چهارشنبه ساعت 12

مرتبط با این خبر

  • یک هفته در عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد و نگاهی به شهر سازی ایران باستان در دوران ساسانیان

  • نگاهی به جنگ های امپراطوران روم باستان با ایرانیان در زمان ساسانیان

  • مروری بر طبقات اجتماعی دوره ساسانیان در عبور از تاریخ

  • نگاهی به پایتخت ایران در دوران ساسانیان در عبور از تاریخ

  • عصر درخشان امام علی (ع) هر روز در برنامه نگاهی به تاریخ

  • نگاهی به تاریخ

  • عبور از تاریخ و نگاهی به جنگ امپراطوری روم با اردشیر ساسانی

  • تاریخ دوره ساسانیان در رادیو جوان

  • مروری بر تاریخ ایران زمین همراه با خسرو معتضد

  • عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد