جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

آغاز طرح مردمی كاشت یك میلیارد درخت

دكتر احمدی مجری طرح مردمی كاشت یك میلیارد درخت،در برنامه جوان ایرانی سلام:دبیر علمی این طرح،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع كشور است،با استفاده از اندیشمندان این رشته كه طراحی كردند وقرار براین است كه این طرح ظرف مدت چهارسال در كشور اجرایی شود

1401/12/15
|
13:33
|


دكتر احمدی در ادامه افزود: سالی 250میلیون اصله نهال كه قرار است، ظرف مدت چهارسال كه جمعا یك میلیارد می شود و ما از قبل تولید اصله نهال داشتیم، چهل میلیون اصله نهال توسط مردم عزیزمان و منابع طبیعی استان ها صورت خواهد گرفت، این كار از پاییز سال 1401 شروع شده و در طول هفته منابع طبیعی هم كار خواهد شد.

دكتر احمدی درباره آمار كاشت اصله نهال ها عنوان كرد: سامانه ای راه اندازی كردیم و مشخص خواهد شد، در چه روزی و توسط چه كسی و در كجا نهال ها كاشته می شود. در رابطه با جایگاه كاشت نهال ها در جنگلها ما مدیریت می كنیم و همچنین در شهرها هم در خیابان ها، پارك های شهری، در حیاط خانه ها و در پارك های جنگلی كه تحت مدیریت منابع طبیعی آبخیزداری استان ها است، كاشته خواهد شد و رصد می شود.

دكتر احمدی عنوان كرد: كاشت درخت یك كار اساسی و ضروری برای كشور است، باید تمام آحاد جامعه و همچنین از خودم شروع می كنم، بایستی همگی باهم برای ایران سرسبز و قوی و پربارتر از گذشته در این طرح یاری كنیم، این جشن را به فال نیك بگیریم و از همه خواهش می كنم برای سرسبزی ایران اسلامی عزیزمان تلاش كنیم.

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام