صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

با پیشنهاد رادیوجوان یکی از واژه های غیر فارسی در ادبیات رسانه ای کشور حذف و یک واژه فارسی جایگزین شد

به پیشنهاد یکسال قبل رادیوجوان به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی واژه "آیتم" از ادبیات رسانه ای کشور خارج و از این پس کلمه "برنامک" یه جای آن در گفتگوهای رادیوتلویزیونی استفاده خواهد شد.